Specialistų atestavimas

Pareiškėjas, pageidaujantis įgyti teisę eiti Reglamento 1 punkte nurodytas pareigas, teikia SPSC Reglamento 3 priede nurodytos formos prašymą kvalifikacijos atestatui gauti (raštu ar elektroniniu būdu) LSIS Kauno apskrities statybos inžinierių bendrijai, adresu KTU Studentų g. 48, 429 kabinetas.


Parsisiųskite prašymo formas (lietuvių kalba) dėl specialisto (Lietuvos Respublikos piliečio) atestavimo:


Prie prašymo pridedama:

  1. gyvenimo (darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos rūšies) aprašymas. Pareiškėjai taip pat gali pateikti europinio pavyzdžio gyvenimo aprašymus (curriculum vitae);
  2. per pastaruosius 3 metus atliktų darbų, susijusių su Pareiškėjo prašyme nurodyta veikla, sąrašas, kuriuos atliekant dalyvavo Pareiškėjas;
  3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens dokumento) kopija. Jei buvo keisti vardas ir (ar) pavardė, o gyventojų registre nėra duomenų apie civilinės būklės pasikeitimą, – jų keitimo dokumentai ir jų kopijos;
  4. statybos inžinieriaus aukštojo mokslo diplomo (statybos inžinieriaus diplomo) ir diplomo priedo kopija (Pareiškėjas, teikdamas atestavimo dokumentus, privalo turėti diplomo originalą, kuris sulyginamas su kopija). Kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiai ir kiti fiziniai asmenys papildomai pateikia Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kilmės šalyje įgytos kvalifikacijos vertinimo;
  5. profesinių žinių vertinimo egzamino protokolas;
  6. Pareiškėjas gali savo nuožiūra pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikaciją (dokumentus apie turimą mokslinį laipsnį, kvalifikacijos kėlimą, dalyvavimą tarptautinėse programose ir pan.).