Asmens duomenu apsauga

Privatumo taisyklės ir asmens duomenys

Taikoma Lietuvoje nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Įžanga

Mes, Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija (įmonės kodas 193135534) patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Vykdydami savo veiklą, registruojame ir naudojame tam tikrus duomenis apie Jus ( asmens duomenis ). Tai darome tam, kad galėtume Jus kuo geriau pakonsultuoti ir pasiūlyti sprendimus, kai Jūs turite reikalų su mumis kaip fiziniai asmenys, pareiškę norą išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymus ar Jūsų profesinių žinių patikrinimą, laikantis taikomų teisės aktų reikalavimų. Šiame dokumente dėl asmens duomenų apsaugos išdėstyti pagrindiniai dalykai, kaip LSIS Kauno apskrities bendrija rūpinasi Jūsų asmens duomenimis ir įstatymo suteikiamomis teisėmis į privatumą.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, asmens tapatybės dokumentu, adresu, telefono numeriu, informuoja apie Jūsų išsilavinimą, profesiją, darbą ir kita ), kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, kaip savo klientui. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija įsipareigoja rinkti, tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti pagal:

 • Mokėjimų įstatymą;
 • Dokumentų ir archyvų įstatymą;
 • Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume vykdyti statybos inžinierių kvalifikacijos tobulinimo mokymus ir profesinių žinių tikrinimą Jūsų pageidaujamojoje srityje, taip pat dokumentų pateikimui VĮ SPSC teisinių žinių tikrinimui ir atestatų išdavimui. Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrijos narių duomenų kaupimui ir saugojimui.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą darbo sutartį , su įmonėmis sudarytomis sutartimis , Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra sutartis su Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą. Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas.

Duomenų subjektų asmens duomenis gali tvarkyti tik bendrovės direktoriaus įgalioti asmenys. Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:

 • pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą / sutartį;
 • tvarkyti asmens duomenis griežtai vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, instrukcijomis ir šiomis Taisyklėmis;
 • saugoti asmens duomenų paslaptį. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo bendrijos darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams;
 • neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
 • siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Bendrijos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio;
 • nedelsiant pranešti Bendrijos direktoriui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų saugumui ir imtis priemonių tokiai situacijai išvengti.

Asmens duomenų rinkimas

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų/fizinių asmenų ir įmonių, su kuriomis dirba pagal sutartis. Informaciją renkame tiesiogiai iš Jūsų arba gauname elektroniniu paštu, pavyzdžiui, kai :

 • pildote prašymus ir kitas formas užsakydami paslaugą;
 • pateikiate mums konkrečius dokumentus.

Kam  teikiame Jūsų duomenis?

Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., kontroliuojančioms institucijoms.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti mūsų paslaugų, dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų, mes ir toliau saugosime Jūsų asmens duomenis iki duomenų saugojimo laikotarpio pabaigos.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendrija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkėlimą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.
 • Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Lietuvos statybos inžinierių sąjungos Kauno apskrities bendriją bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu ausra@kasib.lt, telefonu 8-37 451438, paprastuoju paštu (Studentų g. 48-429, Kaunas).
 • Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą, reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.